Reklama

Reklamačný poriadok

Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie sa rozumie všetok tovar zakúpený v tomto internetovom obchode.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode.
Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Tovar na reklamáciu posiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady.
Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) alebo doklad o kúpe a doklad o zaplatení.
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)
Reklama